کارگاه یک روزه

تاریخ انتشار:
تاریخ رویداد
1401/05/04
ساعت رویداد
8:25 ب.ظ
محل برگزاری
دانشگاه ادیان و مذاهب
هزینه
رایگان

آشنایی با معنویت و عرفان در ادیان شرق

کارگاه یک روزه