نشست بازخوانی قهرمان عاشورا

تاریخ انتشار:
تاریخ رویداد
1401/05/27 تا 1401/05/27
ساعت رویداد
9:02 ب.ظ
محل برگزاری
دانشگاه ادیان و مذاهب
هزینه
رایگان
تماس با واحد رزرو

قهرمان عاشورا