شروع ترم دوم

تاریخ انتشار:
تاریخ رویداد
1401/02/26

برنامه آموزشی ترم دوم سال تحصیلی 1400-01 در تاریخ دوشنبه 25 اسفند آغاز می شود.